WEBLINK
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00322870
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

          Văn bản pháp quy / Văn bản Trung ương
 Tên văn bản  QUYẾT ĐỊNH Số: 734 /QĐ-BNN-TL Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010
 Số văn bản  734 /QĐ-BNN-TL
  Loại văn bản  Văn bản Trung ương
 Cơ quan ban hành  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 Năm ban hành  18/3/2009
 Ngày hiệu lực  18/3/2009
 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


     Số:     734 /QĐ-BNN-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 18  tháng 3  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/01/2007 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, kèm theo văn bản số 2464/DPMT-MT ngày 26/12/2008 của Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế,

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân và cộng đồng về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; đẩy mạnh nhu cầu sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và huy động thêm nguồn lực tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.

b) Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực mạng lưới Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường tại các tuyến nhằm đáp ứng được nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe.

c) Nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp và người dân về tầm quan trọng và trách nhiệm của việc xây dựng, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại hộ gia đình và nơi công cộng, vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi, vệ sinh môi trường làng nghề và chủ động ứng phó với những tác động xấu của biến đổi khí hậu gây ra.

d) Hướng dẫn lựa chọn loại hình công nghệ cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế và phong tục tập quán của địa phương.

e) Khuyến khích và huy động sự tham gia của người dân, các cá nhân, tổ chức trong việc đóng góp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp cải tạo, quản lý vận hành các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Sử dụng hiệu quả vốn vay tín dụng để xây dựng, cải tạo các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2010.

4. Dự kiến kinh phí thực hiện:      86.770 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010: 48.895 triệu đồng;

- Nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có): 37.875 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:         

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

a) Chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;  đặc biệt chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam và hệ thống truyền thanh xã, thôn;

b) Giao Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Cục Thuỷ lợi làm đầu mối chỉ đạo triển khai việc thực hiện công tác truyền thông của chương trình theo kế hoạch phê duyệt;

c) Đề xuất giải pháp, chính sách để thu hút các nguồn vốn thực hiện kế hoạch truyền thông; đồng thời mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư để thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình;

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh; tổng hợp kế hoạch và nhu cầu kinh phí trong kế hoạch chung của chương trình hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.

2. Bộ Y tế:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện;

b) Giao Cục Y tế dự phòng và Môi trường làm đầu mối phối hợp với Văn phòng thường trực - Cục Thuỷ lợi chỉ đạo triển khai việc thực hiện các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của chương trình theo kế hoạch được phê duyệt;

c) Tổ chức kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình do ngành quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện;

b) Vụ Công tác học sinh sinh viên làm đầu mối phối hợp với Văn phòng thường trực - Cục Thuỷ lợi chỉ đạo triển khai việc thực hiện các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của chương trình theo kế hoạch được phê duyệt;

c) Tổ chức kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình do ngành quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

4. Các hội, đoàn thể:

a) Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục để tham gia xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hệ thống trong việc triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình, đặc biệt là nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tích cực xây dựng, đóng góp tài chính tín dụng để đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

5. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các nguồn ngân sách hợp pháp khác của tỉnh để triển khai kế hoạch truyền thông của chương trình;

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch theo lĩnh vực được phân công như sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp chung các hoạt động của kế hoạch, chương trình về Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của các đơn vị liên quan trong tỉnh; triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng nước hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng;

- Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản các nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và trạm y tế xã;

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học;

- Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban của huyện và Uỷ ban nhân dân các xã phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chủ nhiệm Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

-   Như Điều 4;  

-   Bộ trưởng - Trưởng Ban Chủ nhiệm (để b/c);

-   Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Giáo dục & ĐT, Kế hoạch & ĐT, Tài chính;

-   Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

-   UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-   Cục Thuỷ lợi, Trung tâm QG NS&VSMTNT - Bộ NN&PTNT; Cục Y tế dự phòng &MT - Bộ Y tế;       Vụ Công tác học sinh sinh viên - Bộ GD&ĐT;

-   Các Sở: NN&PTNT, Y tế, GD & ĐT;

-   Website: Bộ NN&PTNT;

-   Lưu: VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Đào Xuân Học

 

 Download văn bản gốc  Download
Thông báo
Tiêu điểm
  Hội nghị tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015
  
  Lễ ký kết biên bản thỏa thuận thực hiện Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường
  
  Đoàn đánh giá thường niên Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch & VSMT NT năm 2013 tại tỉnh Thái Nguyên
  
  Sử dụng nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường ở tỉnh Thái Nguyên
  
  Giao ban trực tuyến Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  
Bản quyền thuộc về Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thái Nguyên
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Phường Hoàng Văn Thụ – TP Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3854010

Thiết kế và xây dựng: TT Tin học và Thông tin KH&CN Thái Nguyên -
www.tictn.info.vn